Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov od Cukrárne Rodinka prostredníctvom online cukrárne. 

Podmienky bližšie špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

Názov firmy a fakturačné údaje:

 

Le petit gateau s.r.o.

SNP 79

044 42 Rozhanovce

IČO: 52983099

 

 

Bankové spojenie: 

TATRA BANKA:

 

Kontakt:

Email: cukrarenrodinka@gmail.com

      Tč: 0902 528 773

 

Prevádzka:

Online Cukráreň Rodinka

 

SNP 79, 044 42 Rozhanovce
 

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar na stránke www.cukrarenrodinka.sk telefonicky alebo osobne v cukrárni.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

2. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť potvrdiť objednávku čo najskôr po jej prijatí telefonicky alebo emailom. 

Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a naša firma sa podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretej strane. 

Predávajúci má právo v nasledujúcich prípadoch odmietnuť objednávku:

      a) v prípade neskorého objednania

      b) z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity

      c) z dôvodu nejasných kontaktných údajov

      d) z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho

      e) v prípade nerealizovateľnosti objednávky

 

3. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správny telefonický kontakt a emailovú adresu.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.

S cenou je zákazník oboznámený pri vypĺňaní objednávky, telefonickom rozhovore alebo osobnom kontakte. Objednávka sa stáva záväznou prijatím objednávky prostredníctvom telefónu alebo pri osobnej návšteve pobočky.

 

4. Podmienky objednania

Termíny pre vyhotovenie objednávok sú definované v závislosti na type výrobku, požadovanom množstve a aktuálnej vyťaženosti výroby. Popisy pre dodanie sú uvedené v popise produktu v elektronickom obchode alebo ich zákazníkovi oznámi zamestnanec cukrárne.

Potvrdením objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednaný tovar si zákazník preberá buď osobne v cukrárni Rodinka alebo v prípade dovozu je prevezme od zamestnanca cukrárne vykonávajúceho dovoz.

 

5. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v mene EURO, v prípade osobného odberu platobnou kartou alebo v hotovosti, v prípade dovozu tovaru iba v hotovosti.

 

6. Podmienky dodania

Tovar bude pripravený v termíne a na mieste určenom Kupujúcim v priestoroch Cukrárne Rodinka, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne. Tovar môže byť doručený na vopred dohodnuté miesto určené Kupujúcim po predchádzajúcej dohode.

Tovar je dovezený zamestnancom cukrárne v špeciálnych termoboxoch udržujúcich teplotu chladničky a to autom, na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim. Zamestnanec cukrárne bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru a záväzne si s ním dohodne upresní čas dodania tovaru. Cukráreň doručuje objednaný tovar Kupujúcemu za poplatok 3,00,-€.

V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s cukrárňou, na mieste dodania a/alebo nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci a cukráreň si vyhradzuje právo opakované doručenie ODMIETNUŤ.

Pri neprevzatí objednaného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej predajni najviac do času 4 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín má Predávajúci právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

 

7. Donáška od Cukrárne Rodinka

Online Cukráreň Rodinka poskytuje rozvoz tovaru v oblasti Košice a vybrané obce v okolí. V prípade voľby dovozu bude Kupujúci dopredu kontaktovaný za účelom potvrdenia presnej adresy a kontaktnej osoby k odovzdaniu objednávky.

 

8. Stornovacie podmienky

Stornovanie objednávky je možné vykonať najneskôr pred 3 hodiny pred dohodnutým odberom alebo doručením. V kratšom termíne musí kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar.

 

9. Záruka na tovar

a) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

b) Kupujúci je povinný zaistiť obhliadku tovaru už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné závady obhliadkou odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistené závady je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní zákazník podľa ďalších podmienok reklamačného poriadku Cukrárne Rodinka.

c) U potravinárskeho tovaru typu torty, zákusky, minidezerty, zmrzlina a všetkých ďalších objednávaných produktov je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby.

 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:

a) vypršaním záručnej doby dňom reklamácie u reklamovaného tovaru

b) svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru

c) mechanickým alebo iným poškodením tovaru

d) poškodením tovaru pri preprave k reklamácii (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou)

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému bytovému prostrediu alebo prostrediu reštaurácií vybavených potrebnou chladiacou technikou

f) tovar bol poškodený použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie alebo spotrebu obdobného tovaru

g) tovar bol poškodený živlami

 

10. Dĺžka poskytovanej záruky

Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na tovar záruku určenú zákonom, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená záruka iná.

Záruka na tovar okamžitej spotreby je poskytovaná len a iba v rozsahu požadovanom zákonom aktuálne záruky upravujúcom.

Tovarom okamžitej spotreby sú myslené všetky výrobky alebo tovar, ktoré vyrába Cukráreň Rodinka a sú potravinárskeho charakteru. Predovšetkým sú to torty, zákusky, minidezerty, zmrzlina.

 

11. Záverečné ustanovenia

a) Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení

zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva

Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

b) Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov predávajúcim a to za účelom dodania tovaru a jeho inzercie. Narábanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave

zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. 

c) Zmeny obchodných podmienok alebo zmluvy môžu byť vykonané iba písomne, zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.